Loxística audiovisual para as artes escénicas, musicais a danza a imaxe e a comunicación pública

Política de privacidade

KACHET LOXISTICA, S.A. mediante a presente Política de privacidade informa aos interesados sobre os tratamentos de datos que en exercicio das súas actividade empresarial leva a cabo, definindo o contexto no que trata datos persoais e a explicando, dunha forma transparente e concisa, tanto os dereitos que protexen aos interesados fronte a este tratamento.

Que datos de carácter persoal tratamos?

A información que tratamos pode ser proporcionada directamente polo interesado, pola entidade legal para a que traballa, un compañeiro de traballo ou ser obtida de fontes públicas ou privadas de confianza, tras obter o seu consentimento para proporcionarnos os seus datos persoais se así resultase esixible conforme á lexislación aplicable.Explicitamente informámoslle que nos nosos sistemas tratamos:

 • Datos identificativos e de contacto comercial e administrativo: nome, apelidos, teléfono, dirección, dirección de correo electrónico, etc.
 • Información relacionada coa súa profesión: empresa para a que traballa, cargo ou debido a que desempeña, o seu departamento específico, así como outros que nos proporcione durante a relación contractual directamente ou a través da empresa para a que traballa. É importante que saiba que se, neste ámbito proporciónanos datos persoais doutros, por exemplo os seus compañeiros de traballo ou os empregados da súa empresa, debe facilitar, de forma directa ou indirectamente, a información contida nesta Política de Privacidade ás persoas pertinentes.
 • Información sobre as actividades ou interaccións que manteña con kachet Loxistica, S.A. en relación ao aluguer, venda, transportes, asistencia e/ou asesoramento ou calquera outra acción para a realización dos proxectos chave en man
 • Datos curriculares se o interesado de forma espontánea remitíunolos, en soporte papel ou en automatizado a través da web ou do email ou se participa nos procesos de selección de persoal. 

Con que finalidade tratamos os datos persoais e por que é lícito e está xustificado?

Licitud do tratamento:Kachet Loxisica, S.A. só trata datos persoais se ten unha xustificación apropiada, contemplada na lexislación, por iso utilizamos única e exclusivamente a información persoal:

 • Se obtivemos o seu consentimento de forma previa
 • Se o tratamento é necesario para cumprir coas obrigacións contractuais adquiridas ou para realizar accións precontractuales, se así o solicita
 • Se o tratamento é necesario para cumprir coas nosas obrigacións legais
 • Se o tratamento é imprescindible para a satisfacción de intereses lexítimos e non afecta de forma indebida aos seus intereses ou aos seus dereitos e liberdades fundamentais 

Actualmente, informámoslle que a base xurídica do tratamento de datos de carácter persoal que Kachet Loxística, S.A. leva a cabo derívase da prestación de servizos, de modo que podamos xestionar, desenvolver e mellorar executar, verificar, supervisar e facer cumprir obrigacións derivadas da mesma. En relación ás notificacións, comunicacións e actuacións empresariais a base legal é a satisfacción de intereses lexítimos e é posible que para determinadas comunicacións baseemos o tratamento no consentimento tácito ou expreso, previamente solicitado e que libremente outorgou. En relación á xestión de currículos recibidos a base xurídica atópase no consentimento outorgado polo interesado e o interese lexítimo que posibilita a participación do candidato nos diferentes procesos de selección. 

Obxectivos do tratamento

En Kachet Loxística, S.A. temos como obxectivo tratar os datos persoais dunha maneira transparente, lícita e leal, vixiando a súa exactitude, integridade e confidencialidade e limitándonos a utilizar os datos que sexan estritamente necesarios en relación cos fins para os que son tratados. Concretamente, de forma ampla indicámoslle que realizamos tratamentos de datos para:

 • Xestionar a relación empresarial cos clientes on e off line, en relación aos servizos que prestamos, servizos de aluguer, venda e postventa, incluíndo garantías, mantementos e outras comunicacións relacionadas coa prestación inicial de servizos. 
 • Xestionar a relación empresarial cos clientes on e off line, en relación aos servizos que prestamos, ofertas comerciais, xestión de clientes, loxística de cobros, xestión de débedas, cumprimento de obrigacións tributarias e contables, facturación e outras comunicacións relacionadas coa prestación inicial de servizos, incluíndo aquelas de carácter comercial 
 • Xestionar a relación empresarial cos provedores, en relación aos servizos demandados, incluíndo as peticións orzamentarios, pedidos, xestión de compras e outras comunicacións relacionadas coa prestación inicial de servizos, tales como a súa inclusión en propostas orzamentarias que mesmo poden incorporar datos curriculares dos profesionais que participen nos proxectos.
 • Responder as súas peticións dos interesados recibidas presencialmente ou de forma automatizada e proporcionarlle unha resposta.
 • Xestionar, planificar e levar a cabo interaccións e comunicacións cos distintos interlocutores.
 • Arquivar e conservar de rexistros que conformar o historial empresarial e permiten o desenvolvemento da actividade da empresa. Para vixiar a exactitude dos datos poderiamos pedirlle que confirme os datos persoais que rexistrados, aínda que agrademos aos interesados que nos informe espontaneamente se se produce algún cambio nas súas circunstancias persoais para que podamos manter os datos actualizados.
 • Calquera outra finalidade que impoñan as leis e as autoridades competentes. 

Quen ten acceso aos datos persoais e a quen se transfire?

Kachet Loxística, S.A. non difunde ou transmite de modo algún os seus datos persoais a terceiros que carezan de vinculación connosco. Con todo, durante o transcurso das nosas actividades e para alcanzar os obxectivos ou fins nos que se basea o tratamento dos seus datos persoais descritos con anterioridade, os seus datos persoais poden ser consultados polas seguinte categorías de destinatarios ou transmitidos a eles, no caso de que teñan que coñecelos: 

 • Os nosos provedores de produtos ou marcas que os fabrican ou representan. 
 • Ao distribuidor de marca coa finalidade de prestarlle servizos de garantía e postventa, manterlle informado e realizar enquisas de satisfacción acerca dos produtos ou servizos proporcionados. 
 • O noso persoal, é dicir, aquelas persoas que traballamos en Kachet Loxística, S.A.
 • Nosos axentes ou intermediarios independentes, se os houber 
 • Os nosos provedores de sistemas informáticos, avogados e asesores externos. De todos os xeitos, lembrámoslle que os terceiros anteriormente indicados igualmente están obrigados por contrato a protexer a confidencialidade e a seguridade dos seus datos persoais, en cumprimento da lexislación aplicable.


Como protexemos os datos persoais?

Kachet Loxística, S.A. ten implementadas medidas técnicas e organizativas apropiadas para proporcionar un nivel de seguridade e confidencialidade dos seus datos persoais obxecto de tratamento, as cales teñen en conta a natureza dos seus datos, o alcance, o contexto e os fins do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas física, o responsable e o encargado do tratamento aplicarán as medidas técnicas e organizativas apropiadas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao riscos o risco do tratamento e os avances máis recentes en tecnoloxía. 

Durante canto tempo conservaremos os datos persoais?

Só conservaremos os datos persoais durante o tempo necesario para cumprir co propósito para o que se recompilaron, para cumprir cos requisitos legais e sempre que non se solicite a supresión dos mesmos pola súa banda. No caso de que a base xurídica para o tratamento sexa un contrato celebrado entre vostede ou a súa empresa connosco, o período de retención dos seus datos será o período de vixencia do contrato, ao que se engadirá o período de tempo transcorrido ata que as demandas legais conforme ao devandito contrato prescribisen e cando xa non sexan necesarios para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a seudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos. Con todo a partir dese momento os datos incorpóranse ao arquivo histórico empresarial. Os datos proporcionados con fins comerciais e promocionais seguiranse conservando e tratando unha vez finalizada a relación comercial, ata que o interesado revogue o seu consentimento e sen prexuízo do exercicio de dereitos que limitan e/ou suprimen devandito tratamento. 

Cales son os dereitos que corresponden aos interesados e como poden exercelos?

Poden exercer os seguintes dereitos nas condicións e cos límites establecidos pola lexislación:

 • Acceder aos seus datos, os interesados teñen dereito a acceder e coñecer, entre outros, que datos persoais estamos a tratar e lle conciernen, así como os fins para os que son tratados. 
 • Solicitar a rectificación dos seus datos, os interesados teñen dereito a obter a rectificación os datos inexactos que lle conciernen. Tamén ten dereito a que se completen os datos que estime incompletos ou a que se actualicen aqueles que non se correspondan coa súa situación actual . 
 • Solicitar a supresión dos seus datos, cando por exemplo, entre outros motivos, considere que os datos xa non son necesarios para os fins que foron recollidos ou cando retire o seu consentimento para o tratamento dos mesmos. 
 • Solicitar a limitación do tratamento dos seus datos en determinadas circunstancias, os interesados terán dereito a solicitarnos a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso informámoslle que unicamente os conservaremos, tal e como establece o RXPD para o exercicio ou defensa de reclamacións, coa finalidade de protexer os dereitos doutra persoa física ou xurídica e por razóns de interese público ou en cumprimento dunha obrigación legal. 
 • Á portabilidad dos seus datos en determinadas circunstancias, os interesados terán dereito a recibir os datos persoais que lle incumban, e que nos facilitara, nun formato estruturado de uso común e lectura mecánica, e a que desde kachet Loxística, S.A. transmitámolos directamente a outro responsable do tratamento. 
 • Opoñerse ao tratamento dos seus datos en determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, os interesados terán dereito a opoñerse ao tratamento dos seus datos. Nestes casos, deixariamos de tratalos, agás se concorren motivos lexítimos ou se vai a levar a cabo o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións. 
 • Teñen tamén dereito a retirar o consentimento en calquera momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento previo baseado nese consentimento. 
 • Dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de control (aepd.es) se considera que o tratamento non se axusta á normativa vixente

Se ten algunha pregunta ou desexa exercer os dereitos anteriormente citados, pode enviar un correo electrónico a kachet@kachet.net ou unha carta á dirección que consta ao principio da cláusula, acompañando en ambos os casos dunha copia do seu documento nacional de identidade, pasaporte ou documento válido que o identifique. 

Como se lle informará dos cambios en Política de Privacidade de Kachet Loxística, S.A.?

Calquera futuro cambio ou adición ao tratamento dos datos persoais que kachet Loxística, S.A. leve a cabo comunicaráselle de antemán a través dunha notificación individual ou mediante as nosas canles de comunicación habituais, por exemplo mediante correo electrónico ou a través da nosa páxina web.

Versión 2.0 _08/09/2018